Walne zebranie członków Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych odbędzie się

03 marca 2017r. o godzinie 16:00 w budynku WTZ przy ul. Młyńskiej 2D.

(sala na II piętrze).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PROGRAM

  WALNEGO   ZEBRANIA   CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA   NA   RZECZ   DZIECI   I  OSÓB   NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W   KROTOSZYNIE

w dniu 3 marca 2017 roku

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór prezydium w drodze głosowania jawnego
 3. Przedstawienie projektu regulaminu obrad
 4. Przedstawienie wniosków do regulaminu
 5. Przyjęcie regulaminu obrad
 6. Wybór komicji skrutacyjnej
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności finansowej i społecznej Stowarzyszenia.
 8. Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium za 2016 rok Zarządowi Stowarzyszenia
 10. Wybór dodatkowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 11. Wybór pełnomocników Walnego Zebrania
 12. Zmiany w regulaminie funkcjonowania WTZ
 13. Prezentacja projektu Uchwał Walnego Zebrania
 14. Dyskusja nad przyjęciem Uchwał – wnioski.
 15. Przyjęcie Uchwał Walnego Zebrania
 16. Zamknięcie obrad