Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu informacji (nazwa RODO)

W świetle powyższego informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie ul. Młyńska 2d 63-700 Krotoszyn
siedziba tymczasowa Krotoszyn Kobylińska 9a. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres 63-700 Krotoszyn ul. Kobylińska 9A lub email: snrdion@krotoszyn.pl
2. Administrator wyznaczył osobę, z którą można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Krotoszyn ul. Kobylińska 9A 63-700 Krotoszyn z dopiskiem RODO lub email: snrdion@krotoszyn.pl. z tytułem RODO

3. DANA OSOBOWE

  •  Pani/Pana dane osobowe jako członka stowarzyszenie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz w zakresie danych osobowych szczególnych są przetwarzane  na podstawie art 9 ust 2 lit.d RODO. w celu organizacji działań stowarzyszenia skierowanych na udzielania wsparcia członkom stowarzyszenia oraz innym potrzebującym wsparcia osobom.
  •  Pani/Pana dane osobowe jako uczestnika terapii przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e oraz w zakresie danych osobowych szczególnych przetwarzane są na podstawie art 9 ust 2 lit.b RODO.  w celu realizacja powierzonego zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
  • Pani/Pana dane osobowe jako pracownika stowarzyszenie przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. w celu realizacji zobowiązań z kodeksu pracy.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie, w celu prowadzenia działalności rehabilitacyjnej w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz innych działalności statutowych Stowarzyszenia.  Administrator przetwarza także dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane na zasadzie wyrażonej zgody. W związku z przetwarzaniem  danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: snrdion@krotoszyn.pl  lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Kobylińska 9A 63-700 Krotoszyn.

7. Informujemy również, że:

  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  • Nie prowadzi automatycznego profilowania danych
  • Odbiorcami danych są prawnie upoważnione podmioty -nie przekazujemy danych poza obszar Uni Europejskiej

Formularze kontaktowe- subskrypcja SMS

Jeśli zostawisz na naszej witrynie dane kontaktowe w subskrypcji SMS będziemy do Ciebie przesyłać informacje o działaniach Stowarzyszenia.

Dane otrzymane za pośrednictwem subskrypcji przetwarzane będą w czasie do rezygnacji z subskrypcji SMS