Przejdź do treści

Uwaga ! – Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2020

Informujemy iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 19.08.2020r Nr 13/08/2020 – Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019 odbędzie się w dniu 3 września 2020 roku w siedzibie WTZ przy ul. Kobylińskiej 9A o godzinie 15:30 w pierwszym terminie. W razie braku kworum zostaje wyznaczony drugi termin w dniu 3 września 2020 roku o godzinie 16:00 w tym samym miejscu.

PROGRAM  WALNEGO   ZEBRANIA   CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA   NA   RZECZ   DZIECI   I  OSÓB   NIEPEŁNOSPRAWNYCH W   KROTOSZYNIE w dniu 3 września 2020 roku

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór prezydium w drodze głosowania jawnego – Przedstawienie projektu regulaminu obrad
 3. Przedstawienie wniosków do regulaminu
 4. Przyjęcie regulaminu obrad
 5. Wybór komisji skrutacyjnej
 6.  Przedstawienie Sprawozdania z działalności finansowej i społecznej Stowarzyszenia.
 7. Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej.
 8. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok Zarządowi Stowarzyszenia
 9. Prezentacja projektu Uchwał Walnego Zebrania
 10. Dyskusja nad przyjęciem Uchwał – wnioski.
 11. Przyjęcie Uchwał Walnego Zebrania
 12. Zamknięcie obrad

(PROJEKT) REGULAMINU OBRAD

Zgodnie z §16 pkt.1 Statutu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie zwołano w dniu 3 września 2020 roku Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków. Zebranie zwołano w celu;

 1. Przedstawienia Sprawozdania z działalności finansowej i społecznej Stowarzyszenia za rok 2019.
 2. Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej
 3. Udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 4. Obliczanie wyników głosowania jawnego dokonuje komisja skrutacyjna w 2 osobowym składzie wybrana przez Walne Zebranie Członków.
 5. Przedstawienie projektu Uchwał Walnego Zebrania
 6. Dyskusja nad projektem Uchwał
 7. Głosowanie jawne nad przyjęciem Uchwał Walnego Zebrania

W związku z sytuacją spowodowaną przez Covid-19 prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu nr tel 62 720 20 72