Przejdź do treści

Klauzula informacyjna RODO

W związku z wejściem od dnia 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), zwanej dalej RODO pragniemy poinformować, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie, ul. Młyńska 2D, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 720 20 72, 502 219 552, e-mail: stow@snrdion.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane;
  • jako członka stowarzyszenie lub osoby wspieranej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz w zakresie danych osobowych szczególnych na podstawie art 9 ust 2 lit. d RODO. w celu organizacji działań stowarzyszenia skierowanych na udzielanie wsparcia członkom stowarzyszenia oraz innym potrzebującym wsparcia osobom.
  • jako uczestnika terapii na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz w zakresie danych osobowych szczególnych na podstawie art 9 ust 2 lit. b RODO.  w celu realizacja powierzonego zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 • Zakres przetwarzanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) oraz organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa. 
 • Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność świadczenia usług oferowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.