Przejdź do treści

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 31 marzec 2022

Informujemy iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 03.03.2022r Nr 3/03/2022– Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze za rok 2021 odbędzie się w dniu 31 marca 2022 roku w Bibliotece Publicznej w Krotoszynie przy ul. Benickiej 9 o godzinie 16:00 w pierwszym terminie. W razie braku kworum zostaje wyznaczony drugi termin w dniu 31 marca 2022 roku o godzinie 16:30 w tym samym miejscu.

PROGRAM  WALNEGO   ZEBRANIA   CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA   NA   RZECZ   DZIECI   I  OSÓB   NIEPEŁNOSPRAWNYCH W   KROTOSZYNIE

w dniu 31 marzec 2022 roku

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór prezydium w drodze głosowania jawnego – Przedstawienie projektu regulaminu obrad
 3. Przedstawienie wniosków do regulaminu
 4. Przyjęcie regulaminu obrad
 5. Wybór komisji skrutacyjnej
 6. Wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej
 7.  Przedstawienie Sprawozdania z działalności finansowej i społecznej Stowarzyszenia.
 8. Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium za 2021 rok Zarządowi Stowarzyszenia
 10. Prezentacja projektu Uchwał Walnego Zebrania
 11. Dyskusja nad przyjęciem Uchwał – wnioski.
 12. Przyjęcie Uchwał Walnego Zebrania
 13. Zamknięcie obrad

(PROJEKT) REGULAMINU OBRAD

Zgodnie z §16 pkt.1 Statutu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie zwołano w dniu 31 marca 2022 roku Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków.
Zebranie zwołano w celu;

 • Przedstawienia Sprawozdania z działalności finansowej i społecznej Stowarzyszenia za rok 2021.
 • Po rezygnacji, wyboru nowych członków Komisji Rewizyjnej do końca kadencji.
 • Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej
 • Udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

  Obliczanie wyników głosowania jawnego dokonuje komisja skrutacyjna w 2 osobowym składzie wybrana przez Walne Zebranie Członków.

  Przedstawienie projektu Uchwał Walnego Zebrania
  Dyskusja nad projektem Uchwał
  Głosowanie jawne nad przyjęciem Uchwał Walnego Zebrania

  Zapraszamy – Zarząd Stowarzyszenia