Przejdź do treści

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+

Ogłoszenie o zamówieniu w ramach: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WRPO 2014+

NA: Usługi opiekuńcze i asystenckie w projekcie pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim”

UWAGA: Z uwagi na techniczne uwarunkowania związane z rejestracją w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl postępowanie ogłoszone zostało z wykorzystaniem danych logowania Powiatu Krotoszyńskiego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie będącego Liderem projektu “Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim” w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie. Czynność ta ma jedynie charakter techniczny. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 26.04.2017 r. do godz. 10.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 26.04.2017 r., o godz.11.00, II piętro, pok. nr 1.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: snrdion@krotoszyn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Kaczmarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
502219552

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych dla osób zamieszkałych na terenie gminy Kożmin Wielkopolski korzystających ze wsparcia w ramach projektu pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim”. Usługi asystenckie i opiekuńcze realizowane będą w wymiarze 480 godzin zegarowych miesięcznie na rzecz 12 osób – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożminie Wielkopolskim. Usługi realizowane będą przez co najmniej 3 osoby zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 3.2 niniejszej SIWZ. 1 opiekun może wykonywać miesięcznie co najwyżej 160 godzin pracy.
2) Miesięczne zapotrzebowanie na usługę będzie przekazywane wykonawcy w terminie do 20 dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego świadczenie usług pocztą elektroniczną na adres wskazany w umowie. Zapotrzebowanie zawierało będzie zawierało łączną liczbę godzin świadczenia usługi w następnym miesiącu kalendarzowym z podaniem liczby godzin do wykonania. Zamawiający zastrzega, że możliwe jest, że w danym miesiącu usługa nie będzie wykonywana. Łącznie Zamawiający zobowiązany jest do Zamówienia 9600 godzin świadczenia usługi.
3) Na podstawie miesięcznego zapotrzebowania Wykonawca sporządzi i przekaże w terminie do 25 dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego świadczenie usług szczegółowy harmonogram miesięczny realizacji usługi zawierający wykaz dat i godzin świadczenia usługi w poszczególnych ośrodkach.
4) Rozliczenie świadczeń odbywać się będzie 1 raz w miesiącu na podstawie miesięcznej faktury za świadczenie usług.
5) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w rozdziale 3 SIWZ.

Kategoria ogłoszenia: Usługi
Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: wielkopolskie Powiat: krotoszyński